એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
2016-17 ના વર્ષથી રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્રમાં રકમ કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ?

રકમ રૂ.દસ હજારમાં
ખરેખર રકમ
રકમ રૂ.હજારમાં
રકમ રૂ.લાખમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
Mohammed Rafi is one of the best singers of India (Change the degree)

Most of the singer were not as good as Mohammed Rafi
No other singer of India is as better as Muhammad Rafi
Mohammad Rafi is better than most other singers of India
No other singer of India is as good as Mohammad Rafi

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સામાન્યતઃ ડહોળા પાણીને ચોખ્ખુ કરવા માટે ઘરોમાં વપરાતા રસાયણનું નામ શું છે ?

એમોનિયા
ફટકડી (એલમ)
ફેરિક ક્લોરાઈડ
કળી ચૂનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કાયદા મુજબ વેરો ભરવાની જેમ જવાબદારી હોય તે પોતાની જવાબદારી બીજાની તરફેણમાં ફેરબદલી કરે તો તેવા વેરાને ___ વેરો કહેવાય.

પરોક્ષ
જવાબદારી મુક્ત
પ્રત્યક્ષ
પ્રોગ્રેસિવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP