એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
મુસ્લિમ બિરાદરોનું આસ્થા કેન્દ્ર એવા હસનપીરની દરગાહનું પવિત્ર સ્થાન ગુજરાતમાં કયા સ્થળે આવેલ છે ?

દેલમાલ
શેલાવી
મીરા દાતાર
રોજારોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેના પૈકી કઈ આવક કરવેરાની આવક નથી ?

લાયસન્સ ફી
મનોરંજન કર
વ્યવસાય વેરો
મોટરવાહન પરનો વેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP