એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પડતર પત્રકમાં અંદાજેલ ખર્ચ કરતાં નાણાંકીય પત્રકમાં ખરેખર ખર્ચ વધારે હોય તેને ખર્ચની ___ કહેવાય.

પૂરી વસુલાત
ઓછી વસુલાત
શૂન્ય
વધુ વસુલાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચે આપેલ વાક્યોમાંથી વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

ઝીણાં ફોરાં ઝરમર ઝર્યા
કાળા કમરનો કાળો મોહન, કાળું એનું નામ
મુંજે ફરીથી ઊંચે જોયું, એક હાસ્યબાણ છોડ્યું
પીપળાએ અત્યારે જાણે બોધિવૃક્ષની ગરવાઈ ધારણ કરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP