એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કંપની ઓડિટરને નીચેનામાંથી શું તપાસવાનો અધિકાર છે

કંપનીના પડતર અંગેના ચોપડા
આપેલ તમામ
કાયદાકીય અને આંકડાકીય માહિતી અંગેના ચોપડા
કંપનીના હિસાબી ચોપડા અને વાઉચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'તા.___ કે ત્યાર બાદ ખરીદેલ નવા પ્લોટ અને યંત્રો કે જેનો વેરાપાત્ર માલના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગ થાય છે અને હિસાબી ચોપડામાં તેને મૂડી મિલકત ગણેલ છે તેના પર ચૂકવેલ મૂલ્ય વર્ધિત વેરાની રકમ મૂલ્ય વર્ધિત વેરાની ચુકવવાપાત્ર રકમ સામે બાદ મળે કે જમા મળે (ટેક્સ ક્રેડિટ)'

1-4-2006
1-4-2015
1-4-1981
1-4-2001

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP