બાયોલોજી (Biology)
નામકરણ કરનાર સંશોધકના નામનો ઉલ્લેખ કોના પછી એને કઈ રીતે થાય ?

પ્રજાતિ અને મોટી લિપિ
પ્રજાતિ અને સંક્ષિપ્ત
જાતિ અને સંક્ષિપ્ત
જાતિ અને નાની લિપિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૈજ્ઞાનિક નામ હસ્તલેખિત હોય તો.....

દરેક શબ્દ નીચે તૂટક લીટી અને લેટિન લખાણ.
દરેક શબ્દ નીચે તૂટક લીટી અને ઇટાલિક લખાણ.
દરેક શબ્દ નીચે આડી લીટી અને લેટિન લખાણ.
દરેક શબ્દ નીચે આડી લીટી અને ઇટાલિક લખાણ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોને જે દરજ્જો આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

કક્ષા
શ્રેણી
વર્ગીકૃત શ્રેણી
વર્ગક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP