બાયોલોજી (Biology)
ઘટતી જતી ભિન્નતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

જાતિ-કુળ-વર્ગ-સૃષ્ટિ
જાતિ-વર્ગ-કુળ-સૃષ્ટિ
સૃષ્ટિ-વર્ગ-કુળ-જાતિ
વર્ગ-સૃષ્ટિ-જાતિ-કુળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધતી જતી સમાનતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

પ્રજાતિ-કુળ-ગોત્ર-વર્ગ
વર્ગ-ગોત્ર-કુળ-પ્રજાતિ
કુળ-પ્રજાતિ-ગોત્ર-વર્ગ
ગોત્ર-વર્ગ-કુળ-પ્રજાતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધુમાં વધુ લક્ષણોમાં વધુમાં વધુ સામ્ય ધરાવતા અને આંતરપ્રજનન કરી પ્રજનનક્ષમ સંતતિ સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિઓના સજીવસમૂહને શું કહે છે ?

પ્રજાતિ
જાતિ
ગોત્ર
કુળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP