બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમમાં નમૂનાઓને શીશી કે બરણીમાં જાળવવા માટે વપરાતું દ્રાવણ...

ઉત્સેચક
પ્રિઝર્વેટિવ
અભિરંજક દ્રાવણ
વિશિષ્ટ રસાયણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્ટફિંગ એટલે...

પ્રાણીઓને કાચના કબાટમાં રાખવા.
પ્રાણીઓને રસાયણયુક્ત પ્રવાહીમાં રાખવા.
પ્રાણીઓને દબાણ આપી રાખવા.
પ્રાણીઓના દેહકોષ્ઠમાં વનસ્પતિજન્ય સૂકો ભૂકો, સંગ્રાહકો વગેરેનું મિશ્રણ ભરી રાખવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP