બાયોલોજી (Biology)
એકાંગી (થેલોફાયટા)નો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

અનાવૃત બીજધારી
સપુષ્પી વનસ્પતિ
અપુષ્પી વનસ્પતિ
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માર્કેન્શિયા અને માર્સિલિયાનો સમાવેશ અનુક્રમે શેમાં થાય છે ?

એકદળી, દ્વિદળી
ત્રિઅંગી, દ્વિઅંગી
દ્વિઅંગી, એકાંગી
દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP