બાયોલોજી (Biology)
ત્રીગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓમાં મધ્યસ્તરની હાજરી છુટીછવાઈ કોથળી સ્વરૂપે હોય તો તેને શું કહે છે ?

મેરુદંડ
અદેહકોષ્ઠ
કૂટ દેહકોષ્ઠ
દેહકોષ્ઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP