બાયોલોજી (Biology)
વાદળીઓનું અંતઃ કંકાલ શેનું બનેલું હોય છે ?

સ્પોન્જીનના રેસા
વિવિધ પ્રકારના દૅઢાઓ
કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ
સ્પોન્જીનના રેસા અને વિવિધ પ્રકારના દૅઢાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP