કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP