કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
Ctrl + ક્લિક કરીને
એક ક્લિક કરીને
બે ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP