કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક્ટીવ સેલ
ફક્સન બાર
ફોર્મુલા લાઈન
એડ્રેસ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP