કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ફક્સન બાર
એડ્રેસ બાર
ફોર્મુલા લાઈન
એક્ટીવ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP