કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલની સ્કીનની સૌથી ઉપરના ભાગમાં બ્લુ કલરની જે લાઈન જોવા મળે છે તે ક્યાં નામથી ઓળખાય છે ?

ટુલબાર
ટાઇટલ બાર
સ્ટેટ્સ બાર
મેનુબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP