ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનાં નામો, ભારતના બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે ?

અનુસૂચિ-1
અનુસૂચિ-5
અનુસૂચિ-3
અનુસૂચિ-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP