ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના જૂનાગઢ જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

ગીર સોમનાથ
રાજકોટ
ભાવનગર
પોરબંદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP