ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ રાજકોટ જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

બોટાદ, મોરબી, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર
મોરબી, બોટાદ, ભાવનગર, જામનગર
સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જુનાગઢ
દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, ગીરસોમનાથ, અમરેલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP