સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'વિદ્યુત પ્રવાહનું અસ્તિત્વ અને દિશા' માપવા કયા ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે ?

એમીટર
બેરોમીટર
ડાયનેમો મીટર
ગેલ્વેનોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP