સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પાણી શેનું બનેલું છે ?

હાઈડ્રોજન - ગંધક
હાઈડ્રોજન - ઓક્સિજન
ઓક્સિજન - થોરિયમ
પોટાશ - હાઈડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP