સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'લાફિંગ ગેસ' (Laughing gas) એટલે કયો વાયુ ?

કાર્બન મોનોક્સાઈડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ
નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP