સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓઝોન સ્તરનાં ભંગાણ માટે CFC શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

ફ્રિજ અને એરકન્ડિશનરમાંથી
યંત્ર મશીનરીમાંથી
TV અને વોશિંગમશીન
આપેલ ત્રણેયમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP