સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતની પ્રથમ સહકારી મંડળી કઈ છે ?

ચરાડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિ.
વલારડી સેવા સહકારી મંડળી લિ.
ધી અન્યોન્ય સહાયકારી સહકારી મંડળી
અમૂલ્ય ધિરાણ સહકારી મંડળી લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP