ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધીને લખો.
માથે લેવું

માથા વજન ઉપાડવું
જવાબદારીમાંથી છૂટી જવું
ગુનો કબુલ કરવો
જવાબદારી સંભાળવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સમાસ ઓળખાવો : દરરોજ

કર્મધારય સમાસ
અવ્યવીભાવ સમાસ
મધ્યમપદલોપી સમાસ
ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP