ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કર્તરિ વાક્યરચના શોધો.

મહારાજે તરત ભાણુ તૈયાર કરવું
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરાવતા હતા
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરતા હતા.
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરાવ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કલ્પવૃક્ષ જો કેરી ખાય. તેનો ચોર પેદા ન થાય. - રેખાંકિત પદનો સમાસ ઓળખાવો.

મધ્યમપદલોપી સમાસ
ઉપપદ સમાસ
તત્પુરુષ સમાસ
બહુવ્રીહી સમાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દ પછી કયું વિરામચિન્હ મૂકશો ?
મારું ધ્યાન દોરવા તેણે કહ્યું : 'સાંભળો છો ?'

પૂર્ણવિરામ
ગુરુ રેખા
લઘુરેખા
ગુરુવિરામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ આપો.- હૈવું તેવું હોઠે.

હોઠ સાજા તો ઉત્તર જાજા
હૈયું ખાલી કરવું
વિચાર તેવી વાણી
હૈયામાં ભરી રાખવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP