ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બાળક પડીને ઊભું થઈ ગયું. - અધોરેખાને આધારે કૃદંતને ઓળખો.

વર્તમાનકૃદંત
વિદયર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
હસતું, રમતું, નાચતું-કૂદતું શૈશવ સમાપ્ત થઈ ગયું.
પ્રારંભિક ચાર શબ્દોમાં કયા પ્રકારનું કૃદંત છે ?

સામાન્યકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આવનાર સંકટ માટે સૌએ તૈયાર રહેવું. -વાક્યમાં કયા પ્રકારનું કૃદંત છે ?

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તમે વાંચેલ પુસ્તક અંગે બે વાત કહો. - હવે તમે કયું કૃદંત છે તે કહો.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP