ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘નવ કરશો કોઈ શોક રસિકડાં‘ - રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

નકારવાચક અને નિષેધવાચક બંને
નિષેધવાચક
પ્રમાણવાચક
નકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કેટલાક વખતથી તે પુષ્કળ રહ્યા કરે છે. - ક્રિયાવિશેષણ ઓળખાવો.

ક્રિયાવિશેષણ નથી
સમયવાચક
સ્થળવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP