ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગમાં કયું જૂથ અર્થની દૃષ્ટિએ ખોટું છે ?

વાંઢાને ઘેર વલોણું હોવું - અપાસરે ઢોકળાં હોવાં
વાએ વાદળ ખસવું - વાતનું વતેસર થવું
ફીફાં ખાંડવા - ઘાસ કાપવું
પાપડી સાથે ઈયળ બફાવી - સૂકા ભેળું લીલું બળવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગમાં કયા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ ખોટો આપ્યો છે ?

માથું ઊંચકવું - ઊંચે જોવું
માથે ઝાડ ઉગવા બાકી હોવાં - ઘણાં જ દુઃખ પડવા
માથું આપવું - બલિદાન આપવું
માથું ફાટી જવું - અત્યંત ક્રોધ ચઢવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખૂબ અભિમાન આવી જવું' માટે કયો રૂઢિપ્રયોગ વાપરી શકાય ?

પગ જમાવવો
પગ ધરતી પર ન રહેવા
પગ ભારે થવો
પગ પાછા પડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'રૂઢિપ્રયોગ' શબ્દનો સાચો અર્થ જણાવો.

જેમાં પરંપરાથી રૂઢ બનેલા તળપદા શબ્દ-ગુચ્છો કે શબ્દસમૂહો હોય
જેમાં ગામઠી શબ્દનો ઉપયોગ થયો હોય
જેમાં રૂઢિ દર્શાવતા શબ્દો પ્રયોજાયા હોય
જેમાં એક કરતાં વધુ શબ્દ-પદ જોડાયેલાં હોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP