મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતમાં રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ ક્યારે ઉજવાય છે ?

પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 ઓક્ટોબર
પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 નવેમ્બર
પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 ઓગસ્ટ
પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP