ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
કબૂલાત ક્યારે સ્વીકાર્ય હોય છે ?

ડી.જી.પીની હાજરીમાં
મૅજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં
પ્રતિપક્ષીની હાજરીમાં
ફરિયાદ કર્તાની હાજરીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
કયા પ્રકારનો પુરાવો સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે ?

અમાન્ય પુરાવો
ખાનગી પુરાવો
દ્વિતીયક પુરાવો
પ્રાથમિક પુરાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP