નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
400 રૂપિયાના બૂટ ઉપર 4% ડિસ્કાઉન્ટ આપી તેના ઉપર 10% વેચાણવેરો લગાડી ગ્રાહકને વેચવામાં આવે તો ગ્રાહકે શી કિંમત ચૂકવવી પડે ?

રૂ. 422.40
રૂ. 430.40
રૂ. 434.40
રૂ. 424.60

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP