વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતના 'માનવ અવકાશ કાર્યક્રમ'(Indian human space programme (HSP)) માટે કયા પ્રક્ષેપણ યાનની પસંદગી થઈ છે ?

સંપૂર્ણપણે નવા પ્રક્ષેપણ યાનનું નામ જાહેર કરવામાં આવશે
PSLV-XL
LVM-3
GSLV-MK III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
દુરવર્તી શિક્ષણ અને દૂરવર્તી ઉપચાર ઉપરાંત ઈસરો (ISRO) દ્વારા બીજા કયા સામાજિક કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે ?

ગ્રામ પુસ્તકાલય માળખું
ગ્રામ સંસાધન કેન્દ્ર
જળ સંસાધન માહિતી
પથદર્શક સેવાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ચંદ્ર માટેના ઈસરો (ISRO) ના હવે પછીના બીજા મિશનને શું કહેવાય છે ?

ચંદ્રયાન-3
રોવર લેન્ડર-2
લ્યુનાર મિશન-2
ચંદ્રયાન-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP