રમત-ગમત (Sports)
'વિજય હઝારે ટ્રોફ્રી' ક્યા ખેલ / રમત સાથે સંબંધિત છે ?

બોકિંસગ
ટેબલ ટેનિસ
હોકી
ક્રિકેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ટાઇગર વુડસ પાંચ વર્ષ પછી સપ્ટેમ્બર 2018 માં એક ટોફી જીત્યા છે. તેઓ કયા ખેલ / રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

ગોલ્ફ
ટેનિસ
બિલિયર્ડ્સ
તીરંદાજી

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP