પર્યાવરણ (The environment)
દુનિયાના કેટલાક પસંદ કરેલા દેશો માટે UNDP ના માનવ વિકાસ અહેવાલ 2010 માંથી સંકલીત ગણતરી કરી બહાર પાડવામાં આવેલ માનવ વિકાસ આંકમાં ભારતને કઈ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે ?

ઊંચો માનવ વિકાસ
ખૂબ ઊંચો માનવ વિકાસ
નીચો માનવ વિકાસ
મધ્યમ માનવ વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વાતાગ્રના સંપર્ક ઝોનનો ભાગ, કે જ્યાં ઠંડો વાયુસમુચ્ચાય ગરમ વાયુસમુચ્ચાયની જગ્યા લે છે, તેને શું કહે છે ?

સ્થિર વાતાગ્ર
ઑકલુડેડ વાતાગ્ર
ગરમ વાતાગ્ર
ઠંડો વાતાગ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચે દર્શાવેલ વાયુઓને તેમની વાતાવરણમાં ટકાવારીના ઘટતા જતા ક્રમમાં ગોઠવો.
1. ઓક્સિજન
2. નાઈટ્રોજન
3. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
4. આર્ગન.
Codes:

1,2,3, અને 4
2,1,4 અને 3
2,1,3 અને 4
3,4,2 અને 1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પૃથ્વી અને પર્યાવરણ (ખાસ કરીને સજીવ અને નિર્જીવ દ્રવ્ય) વચ્ચે તત્વોનું પરિભ્રમણ કરતા કુદરતી ચક્રને ___ કહે છે.

બાયો ઓર્ગેનિક ચક્ર
રાસાયણિક ચક્ર
જૈવિક ચક્ર
ભૂજૈવરાસાયણિક ચક્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP