પર્યાવરણ (The environment)
નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી (NTCA) અનુસાર ભારતમાં ટાઈગર રિઝર્વના સ્થળ માટે નીચેના પૈકી કયો સાચો જવાબ છે ?

મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વ
આપેલ તમામ
બન્દીપુર ટાઈગર રિઝર્વ
રણથંભોર ટાઈગર રિઝર્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP