સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185 મીટર અને 215 મીટર છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 કિ.મી. પ્રતિ કલાક અને 40 કિ.મી. પ્રતિ કલાક છે. બંને ટ્રેન વિરૂદ્ધ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. તો કેટલા સમયમાં એકબીજાને પસાર કરશે ?

12 સેકન્ડ
1 મિનિટ
16 સેકન્ડ
15 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેન અમદાવાદથી એક સાથે રવાના થાય છે. એક ટ્રેન ઉત્તર તરફ 60 Km/hr અને બીજી ટ્રેન દક્ષિણ તરફ 40 Km/hr ની ગતિથી ચાલે છે. કેટલા કલાક પછી બંને ટ્રેન 150 Km ની દૂર પર રહેશે ?

3/4
4/3
15/2
3/2

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
રવિ અને રાજેશ અનુક્રમે 30 M/S અને 20 M/S ની ઝડપે, 600 મીટરના એક ગોળાકાર ટ્રેક ઉપર એક જ દિશામાં દોડી રહ્યા છે. જો બંને એ એક જ સમયે દોડવાનું શરૂ કર્યા હોય તો, જ્યારે રવિ રાજેશને બીજીવાર પાર કરી જાય છે ત્યારે રવિએ કેટલું અંતર કાપ્યું હશે ?

1200 મી.
3600 મી.
2400 મી.
2700 મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેન 100 મીટર લાંબી, વિરૂદ્ધ દિશામાં દોડી રહી છે. તેઓ એકબીજાને 8 સેકન્ડમાં પસાર કરી લે છે. જો એક ટ્રેન બીજી ટ્રેન કરતાં બમણી ઝડપે દોડે છે. તો ઝડપી ટ્રેનની સ્પીડ શોધો.

30 Km/hr
45 Km/hr
60 Km/hr
75 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP