વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
બાળકોએ ચિત્ર દોર્યા.

બાળકો દ્વારા ચિત્ર દોર્યુ
બાળકોથી ચિત્ર દોરાય છે
બાળકોને ચિત્ર દોરાવ્યા
બાળકોથી ચિત્ર દોરાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
જ્યારે આ વાક્ય સૌ પ્રથમ ઉચ્ચારેલું ત્યારે ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો !

સૌ પ્રથમ આ વાક્ય ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
આ વાક્ય પહેલા ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
આ વાક્ય સૌ પ્રથમ ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
સૌ પ્રથમ આ વાક્ય જ્યારે ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
એટલામાં શીલા આવી ગઈ.

એટલામાં શીલાથી આવી જવાશે
એટલામાં શીલા આવી જશે
એટલામાં શીલા આવી જવાયું
એટલામાં શીલાથી આવી જવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
તમે આવા ગાંડા કાઢશો તો અમે તમારી સાથે નહિ રહીએ.

તમે આવા ગાંડા કાઢશો, અમે તમારી સાથે નહિ રહીએ.
તમે આવા ગાંડા કાઢશો, તો અમે તમારી સાથે નહિ રહીએ
તમે આવા ગાંડા કાઢશો, અમે તમારી સાથે રહીએ નહિ.
તમે ગાંડા કાઢશો, તમારી સાથે નહિ રહીએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
એમનું પાપ મને આવજો ને મારું પુણ્ય એમને જજો પણ ક્ષમા કરો.

મારું પુણ્ય એમને જજો. એમનું પાપ મને આવજો. ક્ષમા કરો.
મને એમનું પાપ આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. ક્ષમા કરો.
એમનું પાપ મને આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. ક્ષમા કરો.
એમનું પાપ મને આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. મને ક્ષમા કરો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP