કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતમાં માનવ અધિકાર પંચની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી ?

12 ઓક્ટોબર, 1993
28 સપ્ટેમ્બર, 1993
12 સપ્ટેમ્બર, 1993
12 ઓક્ટોબર, 1992

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ' ના વર્ષ 2020ની થીમ જણાવો ?

Recover better-stand up for human rights.
Our rights, our freedoms, always.
Stand up for someone's rights today
Stand up for The human rights.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP