સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ સંકલ્પનામાં વ્યવહારની બેવડી અસર નોંધવામાં આવે છે ?

વ્યવહારિતાની સંકલ્પના
બેવડી અસરની સંકલ્પના
નાણાંકીય માપનની સંકલ્પના
મેળવણીની સંકલ્પના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ હિસાબી સંકલ્પનામાં ધંધાના માલિકને તેની મૂડીમાં વધારો કરનાર દેણદાર તરીકે જોવામાં આવે છે ?

વ્યવહારીતાની સંકલ્પના
ધંધાકીય એકમની સંકલ્પના
નાણાંકીય માપની સંકલ્પના
બેવડી અસરની સંકલ્પના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબમાં રૂઢિચુસ્તતા કે દૂરદર્શિતાનો સિદ્ધાંત ગણતરીમાં લે છે___

બધો સંભવિત નુકસાન પણ સંભવિત નફો છોડી દેવાય છે.
બધો જ સંભવિત નફાને થતા નુકસાનને છોડી દેવાય છે.
બધો જ સંભવિત નફા અને નુકસાન
બધો સંભવિત નફો પણ સંભવિત નુકસાન છોડી દેવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડી છે-

માલિક સિવાયની અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા ધંધામાં રોકેલા નાણાં
ધંધા માટે સરકાર પાસેથી લીધેલ લોન
માલિક દ્વારા ધંધામાં રોકેલા નાણાં
ધંધા એ બેન્કમાંથી લીધેલ લોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામાનું સમીકરણ દર્શાવે છે-

મિલકતએ મૂડી અને જવાબદારીના સરવાળા જેટલી થાય
મિલકત એ મૂડીમાંથી જવાબદારી બાદ કર્યા પછીની રકમ જેટલી થાય
જવાબદારી એ મૂડી અને મિલકતના સરવાળા જેટલી થાય.
મિલકત એ મૂડી અને જવાબદારીના તફાવત બરાબર હોય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP