સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેની માહિતી પરથી વરદી સપાટી શોધો.
માલ મેળવતાં લાગતો વધુમાં વધુ સમય55 દિવસ
માલ મેળવતાં લાગતો સરેરાશ સમય45 દિવસ
દૈનિક મહત્તમ વપરાશ140 એકમો
દૈનિક લઘુત્તમ વપરાશ110 એકમો
આર્થિક વરદી જથ્થો500 એકમો

7700 એકમો
5400 એકમો
4350 એકમો
2075 એકમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ વસ્તુનો "પ્રત્યક્ષ માલસામાન પડતરમાં સમાવેશ થતો નથી ?

તૈયાર કપડાં સીવવામાં વપરાતો દોરો
ફર્નિચર માટે વપરાતું લાકડું
સીંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી
કાપડની મિલમાં વપરાતું કોટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP