સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવતી નથી ?

માલસામાન
જાવક માલ ગડાભાડું
ચૂકવેલુ ડિવિડન્ડ
પગાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાનુની ખર્ચ પડતરના પત્રકમાં ક્યા ખર્ચ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે?

પ્રત્યક્ષ ખર્ચ તરીકે
વહીવટી ખર્ચ તરીકે
કારખાના ખર્ચ તરીકે
વિતરણ ખર્ચ તરીકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પડતરનું પત્રક તૈયાર કરતાં ખાસ પ્લાન્ટનું ભાડું કયા ખર્ચમાં ઉમેરવામાં આવે છે ?

પ્રત્યક્ષ માલસામાન
કારખાના ખર્ચ
પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
અન્ય પ્રત્યક્ષ ખર્ચા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાવકમાલ ગાડાભાડા નો ___ માં સમાવેશ થશે.

કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ
વેચાણ પરોક્ષ ખર્ચ
ઓફિસ પરોક્ષ ખર્ચ
મજૂર પરોક્ષ ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP