સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલસામાન ₹ 6,000 મજૂરી ₹ 4,000 કારખાના ખર્ચ મજૂરીના 50%, વહીવટી ખર્ચા કારખાના પડતરના 20% અને વેચાણ-વિતરણ ખર્ચા ઉત્પાદન પડતરના 10% ગણવાના છે. પડતર પર 10% નફો કમાવવા વેચાણ કિંમત શોધો.

₹ 17,824
₹ 15,840
₹ 25,000
₹ 17,424

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવાતી નથી?

માલસામાનના ભંગારની ઊપજ
પગાર
સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયેલી રકમ
અર્ધ તૈયાર માલનો સ્ટોક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરેખર કારખાના ખર્ચ ₹ 20,000, પ્રત્યક્ષ મજૂરી ₹ 1,00,000 જેના 25% કારખાના પડતરમાં વસૂલવામાં આવે છે. કારખાના ખર્ચની વસૂલાત

વધુ વસૂલાત ₹ 5,000
વધુ વસૂલાત ₹ 2,500
ઓછી વસૂલાત ₹ 3,000
ઓછી વસૂલાત ₹ 5,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP