સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્થિર ખર્ચા ₹ 5,250, ક્લાક દીઠ ચલિત ખર્ચ ₹ 5, સામાન્ય રીતે યંત્ર એક માસ માટે 150 કલાક ચાલે છે, એક જોબ 100 કલાકમાં પૂરું થાય છે, જોબના ફાળે આવતો પરોક્ષ ખર્ચ શોધો.

₹ 500
₹ 3,000
₹ 3,500
₹ 4000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરેખર ચુક્વેલું કારખાના ખર્ચ ₹ 10,000, વસૂલાતનો દર પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 50%, પ્રત્યક્ષ મજૂરી ₹ 25,000 છે, તો તે શું ગણાશે ?

એક પણ નહીં
₹ 2,500 ઓછી વસૂલાત
₹ 2,500 વધુ વસૂલાત
₹ 10,000 ખરેખર વસૂલાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લાઈટ બિલ ખર્ચ માટે ફાળવણીનો આધાર :

પરોક્ષ મજૂરી
લાઈટના પોઈન્ટ્સ
રોકાયેલી જગ્યા
કર્મચારીની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP