સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડમેળમાં લખાય છે.

બધી જ રોકડ આવક અને જાવક
માલનું રોકડ અને ઉધાર વેચાણ
ફક્ત રોકડ જાવક
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો સોનું એ રોકડેથી માલ વેચ્યો તો તેની નોંધ ___ માં કરવામાં આવે છે.

યોગ્ય નોંધમાં
વેચાણ નોંધમાં
રોકડમેળમાં
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP