બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણમાં ATP બનાવવા માટે જરૂરી દ્રવ્યો ક્યાં આવેલાં હોય છે ?

સ્ટ્રોમામાં
થાઈલેકોઈડમાં
આંતરગ્રેનમપટલમાં
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણના ગ્રેના અને સ્ટ્રોમામાં અનુક્રમે કઈ ક્રિયાઓ થાય ?

ફૉટીઑક્સિડેશન અને ફોટોફૉસ્ફોરીકરણ
અંધકારપક્રિયા અને પ્રકાશપ્રક્રિયા
પ્રકાશપ્રક્રિયા અને ગ્લાયકોલિસીસ
પ્રકાશપ્રક્રિયા - અંધકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP