બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ એટલે ___

આપેલ તમામ
કોષકેન્દ્રમાં આવેલ જનીન ધરાવતી સૂક્ષ્મ રચના
અજ્ઞાત કાર્ય ધરાવતો નિર્બળ પદાર્થ
રંગસૂત્રના મુખ્ય ઘટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર માટે અસત્ય વિધાન જણાવો‌‌.

ન્યુક્લિઈક ઍસિડનો મુખ્ય ઘટક
દરેક સજીવમાં વારસાગત લક્ષણ માટે જવાબદાર
આપેલ તમામ
કોષન કોષકેન્દ્રમાં આવેલ જનીન ધરાવતી સૂક્ષ્મ રચના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP