બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓસાઈડ એટલે,

પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ
ન્યુક્લિક ઍસિડ + ફૉસ્ફેટ
પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફોસ્ફેટ
ન્યુક્લિઓટાઈડ + ફૉસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓટાઈડ એટલે___

ન્યુક્લિઓસાઈડ + ફૉસ્ફેટ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ + પ્રોટીન
નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફૉસ્ફેટ
પ્રોટીન + ન્યુક્લીઓસાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA અને RAN એક્બીજાથી કઈ રીતે જુદો પડે છે ?

શર્કરા અને પિરિમિડિન
ફક્ત શર્કરા
શર્કરા અને પ્યુરિન
શર્કરા અને ફૉસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડના બંધારણ માટે કોની હાજરી જરૂરી છે ?

પેપ્ટાઈડ બંધ
એસ્ટર બંધ
ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ
ડાય-સલ્ફાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP