બાયોલોજી (Biology)
પાયરનોઈડ્સ શાના બનેલા હોય છે ?

મધ્યસ્થ પ્રોટીન અને ફરતે મેદ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ ન્યુક્લિઈકઍસિડ અને પ્રોટીન આવરણ
કેન્દ્રસ્થ સ્ટાર્ચ અને ફરતે પ્રોટીન આવરણ
કેન્દ્રસ્થ પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચ આવરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક શું કરે છે ?

પ્રક્રિયાના સમયમાં ઘટાડો.
પ્રક્રિયા ઊર્જામાં ઘટાડો કરે.
પ્રક્રિયાના સમયમાં વધારો.
પ્રક્રિયા ઊર્જામાં વધારો.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે મુક્ત રીબોન્યુક્લિઓટાઈડ એકમો એકબીજા સાથે કયા બંધથી જોડાય છે ?

પેપ્ટાઈડ બંધ
સહસંયોજક બંધ
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભૌતિક અને રાસાયણિક બંને રીતે કોષમાં કયા મહત્તમ મહાઅણુ પરિવર્તનશીલ જોવા મળે છે ?

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
પ્રોટીન
કાર્બોદિત
લિપિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP