બાયોલોજી (Biology)
એમિનોએસિડ શેમાંથી નિર્માણ પામે છે ?

પ્રોટીન
ફેટીઍસિડ
આવશ્યક તેલ
α - કિટોઍસિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ની રચના કયા એકમોના પુનરાવર્તનથી બનેલી છે ?

ડીઓક્સિ રીબોન્યુક્લિઓસાઈડ
ડીઓક્સિ રીબોન્યુક્લિઓટાઈડ
રીબોન્યુક્લિઓસાઈડ
રિબોન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જે ઉત્સેચકોની આણ્વીય રચના થોડી જુદી પરંતુ કાર્યસમાન હોય તેવા ઉત્સેચકને શું કહેવાય ?

કોએન્ઝાઈમ
આઈસોએન્ઝાઈમ
એપોએન્ઝાઈમ
હેલોએન્ઝાઈમ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ માટે ખોટું શું છે ?

Z-DNA ના વળાંકમાં 12 - બેઈઝ હોય છે.
RNA કેટલીક વાર દ્વિશંખલા ધરાવે.
અમુક વાઈરસમાં DNA ની એક શૃંખલા હોય છે.
β-DNA એક કુંતલની લંબાઈ 45A° છે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP