બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયલ રંગસૂત્રમાં જનીન કોના દ્વારા ગોઠવાય છે ?

બેઝીક પ્રોટીન
એસડીક પ્રોટીન
એક્ટિન
હીસ્ટોન્સ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA સંશ્લેષણનું ચોક્કસ માપન કરવા માટે ક્યો રેડિયોઍક્ટિવ જરૂરી છે ?

ડીઓક્સિ રીબોઝ
યુરેસીલ
એડેનીન
થાયમીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન સંશ્લેષણ દરમિયાન કોષરસમાંથી રીબોઝોમ એમિનોએસિડના પ્રવાહમાંથી ચોક્કસ એમિનોએસિડ જે RNA મેળવે તે RNA ને શું કહે છે ?

m - RNA
t - RNA
r - RNA
DNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જનીનોના સ્થાનમાં ગૌણ પરિવર્તન કોનાથી થાય છે ?

રંગસૂત્રીય વિકૃતિ
બિંદુવિકૃતિ
ફૉરવર્ડ વિકૃતિ
રીવર્સ વિકૃતિ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માનવના કોષમાં નવા સંશ્લેષિત DNA ના નિર્માણ સમયે તેની આસપાસના માધ્યમમાં રેડિયો એક્ટિવ થાયમીન ઉમેરાય ત્યારે નીચે પૈકી કેવી રંગસૂત્રિકા રેડિયો ઍક્ટિવ બનશે. જે થાયમીનના સંપર્કમાં આપતાં S - તબક્કામાં પ્રવેશે છે ?

એક પણ નહીં
યુક્રોમેટીન
હેટ્રોક્રોમેટીન
આપેલ બંને

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP