બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી સંગત જોડ શોધો:

NADP – સહઉત્સેચક
રિબોઝાઈમ - રિબોઝોમ +r-RNA
પ્રોસ્થેટિક જૂથ - ઉત્સેચકનો પ્રોટીન ઘટક
એપોએન્ઝાઈમ - ઉત્સેચકનો બિનપ્રોટીન ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
NAD નું પૂરું નામ

નિકોટીનેમાઈડ ડાયન્યુક્લિઓટાઈડ
નિકોટીનેમાઈડ એડેનાઈન ડાયન્યુક્લિઓટાઈડ
નાઈટ્રિક એસિડ ડાયન્યુક્લિોટાઈડ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ ડાયન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
Zn કોની ક્રિયાશીલતા માટે જરૂરી છે ?

નાઈટ્રોજીનેઝ
હાઈડ્રોજીનેઝ
ગ્લુકોઝ ફૉસ્ફેટેઝ
કાર્બનિક એનહાઈડ્રેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP